Profil

PRAWO CYWILNE

 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (zasiedzenie, uwłaszczenie, służebności gruntowe, służebności przesyłu),
 • rozstrzyganie sporów o własność (powództwa windykacyjne, negatoryjne, rozgraniczenie, zniesienie współwłasności),
 • ochrona posiadania,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ochrona dóbr osobistych.

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

 • umowy i sprawy związane z ich wykonaniem/nienależytym wykonaniem,
 • odszkodowania,
 • kary umowne,
 • windykacja należności.

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 • rozwód/separacja,
 • ustalenie ojcostwa/zaprzeczenie ojcostwa,
 • alimenty,
 • pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • kontakty z dzieckiem,
 • podział majątku.

PRAWO KARNE, WYKROCZEŃ, WYKONAWCZE

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu sądowym (karnym, karnym skarbowym i w sprawach o wykroczenia),
 • odroczenie wykonania kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary,
 • przerwa w wykonaniu kary,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w procesie karnym,
 • sporządzanie prywatnych/subsydiarnych aktów oskarżenia.

PRAWO SPADKOWE

 • stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie ustawy/testamentu),
 • dział spadku,
 • zachowek, zapis, polecenie.

PRAWO PRACY

 • ustalenie stosunku pracy,
 • roszczenia wynikające z rozwiązania stosunku pracy,
 • wydanie/sprostowanie świadectwa pracy.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • odwołania od decyzji organów I-instancji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.